Obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky


Tyto všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na prodej uzavřený prostřednictvím on-line obchodu Jaroslav Hron umístěný na webovém rozhraní www.jaroslavhron.ic.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi

Jaroslav Hron se sídlem Jana Kříže 897/11, 43401 Most
IČ: 63761360
zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Mostu

Fakturační adresa: Jaroslav Hron, Jana Kříže 897/11, 43401 Most

telefonní číslo: +420602830789

kontaktní e-mail: hron.j@centrum.cz

Bankovní spojení: 214197160/0300

Nejsme plátci DPH

Doručovací adresa: Jaroslav Hron, Jana Kříže 897/11, 43401 Most

jako prodávajícím a Vámi jako kupujícím.

USTANOVENÍ

Kupní smlouvou se zavazujeme dodat Vám zboží uvedené v objednávce a Vy se zavazujete toto zboží převzít (osobně nebo od dopravce) a zaplatit nám kupní cenu (nebo jenom „cenu“), včetně nákladů spojených s dodáním zboží a případných poplatků souvisejících se zvoleným způsobem platby.

Vlastnické právo ke zboží nabýváte zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží převezmete.

Co je spotřebitelská smlouva?

Pokud jste spotřebitelem, jedná se o spotřebitelskou smlouvu, tj. pokud jste fyzickou osobou a zboží kupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

Práva spotřebitele

Jako spotřebitel máte především:

- právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku, jako je např. telefon, e-mail nebo internetový obchod
- právo ze záruky na zboží, jejíž podmínky a uplatnění se řídí Reklamačním řádem
- právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy
- právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy

Jak se vymezují vzájemná práva?

- těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;
- Reklamačním řádem pro prodej zboží, podle kterého budeme postupovat při reklamaci zboží;
- Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují registraci na webovém rozhraní, ochranu vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní
- objednávkou a jejím přijetím z naší strany,
následujícími právními předpisy:
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“);
- zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).
- Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem.

Souhlas s obchodními podmínkami

Zasláním objednávky a potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi. Vaše práva se řídí aktuální verzí těchto obchodních podmínek.

Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení.
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas kdykoliv odvolat.

KUPNÍ SMLOUVA

Uzavření kupní smlouvy

Seznam zboží je uveden na webovém rozhraní včetně popisu jednotlivých položek. U každé položky je uvedena cena včetně veškerých daní a poplatků. Pro uzavření smlouvy je nutné odeslat objednávku, popřípadě objednávku uskutečnit telefonicky, a musí dojít k přijetí této objednávky z naší strany.

Objednávka zboží

Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), případně i telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem. Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávaného zboží, počet kusů, zvolený způsob platby a dopravy a Vaše kontaktní údaje. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem. O obdržení objednávky Vás budeme informovat. Informace (potvrzení) o obdržení objednávky je zároveň přijetím objednávky z naší strany.

Kdy je uzavřena kupní smlouva?

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Vám doručeno přijetí objednávky z naší strany. Přijetí objednávky Vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou kupní cenu nebo převezmete objednané zboží.

Zrušení odeslané objednávky

Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali (tj. nebylo vám zasláno přijetí objednávky z naší strany) můžete zrušit telefonicky nebo e mailem. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy, máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

Změna ceny

Ceny prezentovaného zboží, ceny za balení a dopravu zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní.
V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat Vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.
Pokud cena uvedená u zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně Vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí Vaší objednávky, nejsme povinni smlouvu uzavřít.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Způsob platby

Kupní cenu můžete uhradit následujícími způsoby:
- v hotovosti při zaslání zboží na dobírku - bezhotovostně před dodáním zboží převodem na náš bankovní účet
Některé způsoby platby (zejména dobírka) mohou být dále zpoplatněny. Tyto poplatky jsou uvedeny na webovém rozhraní. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.

Splatnost kupní ceny

V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby před dodáním zboží je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky. Váš závazek uhradit cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

Záloha nebo uhrazení kupní ceny předem

Zálohu na kupní cenu můžeme požadovat u objednávek s celkovou cenou nad 3.000 Kč. Dále jsme oprávněni požádat vás o uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).

Elektronická evidence tržeb

Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb jsme povinni vystavit vám účtenku. Zároveň jsme povinni zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
Souhlasem s těmito obchodními podmínkami nám zároveň udělujete souhlas s poskytnutím účtenky elektronickou formou.

DODACÍ PODMÍNKY

Způsoby dodání zboží

Způsoby dodání zboží jsou uvedené na webovém rozhraní. Jiný způsob dodání zboží můžete zvolit, po dohodě, v objednávce.

Cena za dodání zboží

Aktuální náklady na dodání zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob dopravy zahrnuje.

Dodání zboží

Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti, na zvoleném způsobu dopravy a platby. Skladové zboží expedujeme do tří pracovních dnů od připsání platby na náš účet (při bezhotovostní platbě). Zboží, které není skladem, expedujeme, jakmile je to možné. O přesném datu Vás budeme informovat.

Převzetí zboží

Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží. Pokud zjistíte poškození, neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží.
Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na Vás přechází odpovědnost za poškození či ztrátu zboží.

Nepřevzali jste opakovaně zboží?

Pokud bude z důvodů na Vaší straně nutno doručovat zboží opakovaně, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.
Dále máme v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Způsoby odstoupení

Od kupní smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Oznámení odstoupení od kupní smlouvy můžete zaslat na naši doručovací adresu nebo e-mail, případně telefonicky. Přijetí oznámení vám bez zbytečného odkladu potvrdíme. Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší a je považována, jako kdyby nebyla uzavřena.

Kdy nemůžu odstoupit od smlouvy?

V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od následujících smluv:
- dodávce zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu;

Vrácení zboží

Zboží jste povinni nám vrátit do 14 - ti dnů od odstoupení od smlouvy na naši doručovací adresu. Zboží nezasílejte na dobírku. Zboží zaslané na dobírku nejsme povinni převzít.
K vrácenému zboží přiložte:
- kopii dodacího listu, faktury, příjmového dokladu nebo jiný doklad prokazující koupi zboží;
- písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet, osobní převzetí hotovosti či jinak). Do vyjádření uveďte adresu pro doručování, telefon a e-mail.

Vrácení kupní ceny

Veškeré přijaté peněžní prostředky Vám vrátíme do 14 - ti dnů od odstoupení od smlouvy. Nejsme povinni vrátit Vám peníze dříve, než nám vrátíte zboží.
Peníze Vám vrátíme:
- stejným způsobem, jakým jsme je přijali
- způsobem, jaký budete požadovat.
Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na naši adresu hradíte Vy, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Poškození vráceného zboží

Před odesláním zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.
Pokud zjistíme, že Vámi vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, odpovídáte za toto snížením hodnoty zboží.

Odstoupení od smlouvy z naší strany

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:
- technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná cena zboží
- zboží se již nevyrábí a není skladem
V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme Vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat.
Pokud jste již uhradili kupní cenu, vrátíme Vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte.

Vaše práva při vadném plnění

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a, jste-li spotřebitelem, § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

Reklamační řád

Vady zboží

Jako prodávající odpovídáme za to, že Vám bylo dodáno to zboží, které jste si objednali, a že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:
- má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme, nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;
- je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
- vyhovuje požadavkům právních předpisů;
- odpovídá jakosti, která byla mezi námi sjednána, popřípadě jakosti, kterou pro daný typ zboží stanoví platné a účinné právní předpisy; a
- nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva třetí osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.

Dále odpovídáme za to, že se tyto vady nevyskytnou v záruční době. Nad rámec zákonné záruční doby pro spotřebitele neposkytujeme žádnou záruku za jakost. Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá Vaší představě, máte právo odstoupit od smlouvy do 14 - ti dnů od převzetí zboží.

Záruční doba

U nepoužitého zboží činí záruční doba 24 měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní, v dokumentech přiložených ke zboží nebo v reklamě stanovena delší záruční doba.
V případě, že Vám bude zboží vyměněno, neběží nová záruční doba. Záruční doba se však v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou jste nemohli kvůli vadě zboží užívat.

Práva z vadného plnění

Vaše práva z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117, a také § 2165 až 2174. V souladu s výše uvedenými ustanoveními Vám náleží zejména následující práva:

Doplnění chybějícího zboží

Pokud Vám dodáme zboží v menším množství, než které bylo ujednáno, nebo Vám dodáme nekompletní zboží, máte právo na dodání chybějícího zboží

Sleva z kupní ceny

Pokud při převzetí zboží existovala na zboží vada nebo se vada vyskytla v záruční době, můžete požadovat vždy přiměřenou slevu z kupní ceny.

Výměna zboží

Výměnu zboží můžete požadovat vždy, pokud to není neúměrné k povaze vady (tj. zejména v případě, kdy není možná bezprostřední náprava) a pokud se nejedná pouze o nepodstatné porušení smlouvy.

Vrácení peněz (odstoupení od smlouvy)

Vrácení peněz můžete požadovat pouze za předpokladu, že:
- dodání vadné nebo nekompletní věci z naší strany zakládá podstatné porušení smlouvy
- nejsme schopni odstranit vadu, pro kterou nemůžete zboží řádně používat, nebo nejsme schopni zboží s touto vadou vyměnit (např. zboží se již nevyrábí)
- nedodržíme lhůtu pro vyřízení reklamace/nezjednáme nápravu do 30 dnů od uplatnění reklamace.

Podmínkou pro výměnu zboží nebo vrácení peněz (odstoupení od smlouvy) je, že vrátíte věc v tom stavu, v jakém jste ji obdrželi. Výjimkou jsou případy, kdy:
a) došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
b) jste použili věc ještě před objevením vady;
c) jste nezpůsobili nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním anebo opomenutím

Uplatnění práva z vadného plnění

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

- jste o vadě před převzetím věci věděli
- jste vadu sami způsobili
- uplynula záruční doba

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:
- opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním
- věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána
- vyplývá-li to z povahy věci (zejména zboží, které ze své povahy nemůže vydržet po celou dobu trvání záruční doby).

Postup při reklamaci

Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

Doporučený postup při reklamaci

Pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky na tel.: 602830789, e-mailem: hron.j@centrum.cz či písemně na naší fakturační adresu;

zároveň je vhodné nás informovat o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili, tedy zda máte v souladu s tímto reklamačním řádem zájem o doplnění toho, co chybí, slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo jeho vadné součásti, opravu věci, vrácení peněz, popřípadě další práva v souladu s tímto reklamačním řádem a občanským zákoníkem;

reklamované zboží nám doručte spolu s uplatněním reklamace nebo následně (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme) na adresu sídla. Přičemž při zasílání doporučujeme zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení;

pro usnadnění postupu je vhodné ke zboží přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, příjmový doklad nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

Nesplnění některého z výše uvedených kroků nebo nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

O doručené reklamaci rozhodujeme ihned, ve složitých případech do 5 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně případného odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 - ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě.

Pokud zvolíte právo, které Vám nemůže být z objektivních důvodů přiznáno (zejména u neodstranitelných vad nebo v případě výměny zboží, která není možná), budeme Vás neprodleně kontaktovat. V takovém případě můžete zvolit jiné právo v souladu s tímto reklamačním řádem.

V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do 1 měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Oprávnění k výkonu naší činnosti

K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce provádí též kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele.

Dotazy a stížnosti

Vaše dotazy či stížnosti vyřizujeme prostřednictvím kontaktního e-mailu či telefonického kontaktu. _________________________________________________________________________________________________

Napsali o nás

Běhěm září a října 2016 proběhlo - Srdečné pozdravy z Mostecka - přednáškový cyklus v Muzeu Most


Povídání a promítání s Jaroslavem Hronem spojené s prodejem DVD Video, brožur, knih, kalendářů starý Most
a okolí 2017, reedic pohlednic z Mostecka a nových pohlednic Mostu.

13. září 2016 v 17.00 hodin - Starý Most
27. září 2016 v 17.00 hodin - Nový Most
11. října 2016 v 17.00 hodin - Zaniklé obce na Mostecku

http://www.muzeummost.cz/cz/vystavy-akce/srdecne-pozdravy-z-mostecka-prednaskovy-cyklusRozhovor s Jaroslavem Hronem z 11/2014 v týdeníku 5plus2
http://www.5plus2.cz/?e=ED-MOST&d=24.10.2014#strana=1

http://www.5plus2.cz/?e=ED-MOST&d=24.10.2014#strana=4

Profil Jaroslava Hrona v přehledu osobností Mostecka na stránkách městské knihovny
http://www.knihovnamost.cz/osobnost/jaroslav-hron

Rozhovor s Jaroslavem Hronem z 9/2010 o sběratelství pohlednic, starém Mostě, výstav o starém Mostě a zaniklých obcí Mostecka v Českém rozhlase
http://www.rozhlas.cz/sever/severoceskyatlas/_zprava/781143

Rozhovor s Jaroslavem Hronem z 7/2011 o sběratelství pohlednic a výstavy o výstavbě nového Mostu v Českém rozhlase
http://media.rozhlas.cz/_audio/02385124.mp3

Článek v Mostecké deníku z 6/2009 o výstavě “Procházka starým Mostem”
http://mostecky.denik.cz/kultura_region/mostu-chybi-stala-vystava-o-starem-meste20090604.html

Článek v Sedmičce z 7/2010 o zaniklých obcí Mostecka v souvislosti s výstavou “Zaniklé obce Mostecka”
http://www.sedmicka.cz/chomutov-jirkov-litvinov-most/clanek?id=188018

Článek v Mosteckých listech z 6/2010 o výstavě “Zaniklé obce Mostecka”
http://listy.mesto-most.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=100336&id=2214&p1=907&p2=7

Článek v Mosteckých listech z 6/2010 o výstavě “Zaniklé obce Mostecka”
http://listy.mesto-most.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=100336&id=2185

Seriál 10 zaniklých obcí Mostecka v Mosteckém Deníku v průběhu 7 a 8/2010
(Dolní Jiřetín, Ervěnice, Kopisty, Libkovice, Dolní Litvínov, Třebušice, Souš, Dřínov, Záluží, Komořany)

http://mostecky.denik.cz/kultura_region/serial-zanikle-obce-mostecka-dolni-jiretin20100709.html

http://mostecky.denik.cz/kultura_region/serial-zanikle-obce-mostecka-ervenice-uz-neexistuj.html

http://mostecky.denik.cz/zpravy_region/serial-zanikle-obce-mostecka-kopisty20100902.html

http://mostecky.denik.cz/zpravy_region/serial-zanikle-obce-mostecka-libkovice20100820.html

http://mostecky.denik.cz/zpravy_region/serial-zanikle-obce-mostecka-dolni-litvinov.html

http://mostecky.denik.cz/zpravy_region/serial-zanikle-obce-mostecka-trebusice20100827.html

http://mostecky.denik.cz/kultura_region/serial-zanikle-obce-mostecka-kopisty20100723.html

http://mostecky.denik.cz/zpravy_region/serial-zanikle-obce-mostecka-drinov20100817.html

http://mostecky.denik.cz/zpravy_region/serial-zanikle-obce-mostecka-zaluzi20100817.html

http://mostecky.denik.cz/zpravy_region/serial-zanikle-obce-mostecka-komorany20100817.html


Seriál “Historie starého Mostu” - historie starého Mostu
                                                 - historie hradu Hněvína
                                                 - historie a seznam kostelů ve starém Mostě
                                                 - historie a seznam náměstí ve starém Mostě
                                                 - historie a seznam významných budov ve starém Mostě
                                                 - průmysl ve starém Mostě

http://mostecky.denik.cz/kultura_region/vzpominky-na-stary-most-o-uhli-se-vedelo-uz-pred--.html

http://mostecky.denik.cz/kultura_region/vzpominky-na-stary-most-odstrel-divadla-ukoncil-mo.html

http://mostecky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-vzpominky-na-stary-most-jak-se-promenil-hn.html

http://mostecky.denik.cz/zpravy_region/vzpominky-na-stary-most-kostely-v-zaniklem-meste.html

http://mostecky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-vzpominky-na-stary-most-zanikla-namesti.html

http://mostecky.denik.cz/zpravy_region/vzpominky-na-stary-most-vyznamne-budovy20101126.html

http://mostecky.denik.cz/zpravy_region/vzpominky-na-stary-most-prumysl20101210.html


Soutěž na téma “Historie starého Mostu”
http://mostecky.denik.cz/zpravy_region/soutez-kdo-vyhral-dvd-o-starem-moste20100927.html


Článek o novém DVD o starém a novém Mostě a soutěž o toto DVD v Mosteckém deníku dne 18.5.2011
http://mostecky.denik.cz/zpravy_region/sberatel-historickych-pohledu-vydal-nove-dvd-o-mos.html

Foto z výstavy “Procházka starým Mostem” a “Zaniklé obce Mostecka”Foto zachycené při našich prodejíchFoto z výstavy "Zaniklé obce Mostecka a Chomutovska" - Červený Hrádek u Jirkova 21.5.2011